Menu

Privacybeleid

Gegevens Auto Totaal Ede B.V.

De volgende zelfstandige juridische entiteit (die verder worden aangeduid als ‘vestiging’) maakt gebruik van de naam Auto Totaal Ede B.V.:

De besloten vennootschap Auto Totaal Ede B.V. gevestigd te Ede (6716 AA), Frankeneng 63 (handelsregisternummer 30185371) vertegenwoordigd door de heer Jan Drost.

De verdere contactgegevens van iedere vestiging zijn te vinden op de website www.autotaalede.nl.

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we” of “onze”.

Website
Als wij het hebben over de website dan wordt daar mee bedoeld: www.autototaalede.nl

Cookies
Als u gebruikt maakt van de website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt: verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics);
Deze cookies worden ongeveer 60 dagen bewaard.

Persoonsgegevens
Algemeen. Wij houden digitale en/of fysieke gegevens aan van onze klanten en relaties. Het kan zijn dat wij daarbij persoonsgegevens verwerken. Wij doen dit voor de volgende doelen:

 • Ter uitvoering van de met onze klanten gesloten overeenkomsten. Dit kunnen overeenkomsten zijn op het gebied van inkoop en verkoop.
 • Voor het sturen van berichten aangaande de gekochte auto c.q. auto’s die reeds in onderhoud zijn. (zoals onderhoudsmeldingen, apk-keuringen).

Welke persoonsgegevens? De persoonsgegevens die we verwerken betreffen zijn voornamelijk:

 • naam, adres, woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mail en telefoonnummer
 • Kenteken
 • Bankrekeningnummer (alleen indien dat nodig of nuttig is voor wat hierboven onder sub a staat vermeld)
 • KvK-gegevens
 • Documentnummer van rijbewijs bij de tenaamstelling van een voertuig.

kopie of scan rijbewijs of identiteitsbewijs waarbij BSN nummer en pasfoto zijn afgeschermd. Dit doen we bij proefritten. Bij de proefritten maken wij een kopie of scan van een identiteitsdocument waarbij het BSN-nummer is afgeschermd. De pasfoto is eveneens afgeschermd tenzij de klant uitdrukkelijk toestemming geeft voor het maken van een kopie zonder afscherming van de foto. In verband met eventuele bekeuringen die naderhand door ons worden ontvangen bewaren wij de kopie of scan van het identiteitsbewijs tot maximaal vier maanden na de proefrit.Verstrekking aan derden. Persoonsgegevens van klanten verstrekken wij alleen aan:

 • De RDW en VWE. Zij ontvangen geboortedatum en rijbewijsnummer om een auto op naam te kunnen stellen.
 • Wij verstreken geen persoonsgegevens aan andere derden, tenzij dat nodig of nuttig is voor hetgeen hierboven onder sub a is vermeld.

In onze vestiging maken gebruik van één database, waarin de klantgegevens worden opgeslagen.

Onze leveranciers of dienstverleners. Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van software die door één of meer derden ter beschikking wordt gesteld en waarvoor zij supportdiensten verlenen. Ook maken wij gebruik van ict-dienstverleners. Het kan voorkomen dat ook deze entiteiten (vaak voor beperkte duur) toegang hebben tot persoonsgegevens.
Termijnen. Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende periodes. Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren we 7 jaar. Het gaat hier om facturen, werkbonnen en overeenkomsten. Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen. Persoonsgegevens die we verwerken op grond van verkregen toestemming, bewaren we voor de duur van de toestemming. Kopie of scan van rijbewijs/identiteitsbewijs bewaren wij gedurende vier maanden na een proefrit vanwege mogelijke boetes voor overtredingen begaan tijdens een proefrit. Onder het kopje ‘Cookies’ staat ook een bewaartermijn genoemd.

Van wie krijgen wij persoonsgegevens. Wij verkrijgen alleen persoonsgegevens van onze klanten.

Beveiliging van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodiek de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

Rechten van betrokkene
De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.
– Betrokkene kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt,
– Betrokkene heeft het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren,
– Het recht om wissing van persoonsgegevens te vragen,
– Het recht op beperking van de verwerking,
– Het recht om persoonsgegevens over te dragen,
– Het recht om bezwaar te maken.
Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

Klacht
Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Datalekken
Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Versie van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 april 2018.